Trygghetsarbete på Lyan och Grytet

TOPPEN

          Trygg Och Positiv Pedagogik Engagerad Närvaro

 

Trygghetsarbetet på Lyan och Grytet genomsyras av delaktighet och inflytande av våra barn och familjer. Grunden för allt vi gör är att skapa tillitsfulla relationer.

Vi strävar till att tillsammans med både barn och vuxna se till att alla ska känna sig trygga och respekterade oavsett ålder, funktionsvariationer, kön m.m.

I vårt arbete vill vi understryka vikten av att uppmuntra och berömma positivt beteende och kamratskap. Alla skall få känna sig viktiga och värdefulla.

Varje läsår inleder vi med att utlysa DAGISFRED. Målsättningen är att påminna om att alla inom småbarnspedagogiken har rätt till en trygg och jämlik inlärningsmiljö.


 

I vårt trygghetsarbete använder vi bl.a. följande metoder:
 

 • Olika böcker, filmer och material för att gemensamt kunna ta upp och behandla våra emotioner och känslor.
   

 • Vi diskuterar regelbundet om olikheter, respekt och hänsyn.
   

 • Vi planerar sittplatser, ordning, samling utgående från att stöda och bilda kompisband samt avbryta eventuella konfliktmönster före problem uppstår eller vidareutvecklas.
   

 • Vi använder oss av lekstationer och pararbeten för att hitta nya vänner.
   

 • Observation/iakttagelser av barngruppen viktig för att kunna förutse eventuella problem.
   

 • Vi strävar till att omedelbart reda upp och ta itu med konfliktsituationer.
   

 • Vi använder oss av teater, dockteater, sagor etc. med diskussioner kring känslor och vänskap. ”Hur skulle det kännas för dig”
   

 • Lekar som skapar gemenskap är viktiga!
   

 • Vi stöder och uppmuntrar barnen i alla lägen att komma och berätta – det är INTE att skvallra!
   

 • Vi strävar till att ha en bra och öppen diskussion med barnen och samarbeta med föräldrarna för att gemensamt kunna tackla problem och mobbningsmönster omedelbart (i enlighet med vår Antimobbningsplan).
   

 • Ett barn kan känna sig mobbat och kränkt även om de vuxna upplever att inget allvarligt har hänt!
   

 • Vid föräldramöten och utvecklingssamtal är det viktigt att ta mobbning som fenomen till tals för att öka medvetenheten.
   

 • Vi är på alerten gällande all sorts mobbning: barn-barn, vuxen-barn, vuxen-vuxen. Ingen favorisering, utfrysning eller ironi tolereras!
   

 • Vi skapar ett öppet klimat där vi ser, hör och bryr oss om ALLA barn. Det får inte finnas ”osynliga barn”! Nolltolerans angående mobbning är vårt gemensamma mål.
   

 • I början av varje termin gör vi upp trivselregler med barnen. Det är viktigt att gemensamt fundera ut hur vi vill ha det så vi skapar en miljö där alla kan trivas och vara sig själva. Vad är det som gör mig glad, ledsen eller fundersam m.m.

 

Vid konflikter och/eller direkta mobbningssituationer dokumenterar vi:
 

 • Datum och tid för händelse

 • ​Vem som har fått informationen

 • Datum och tid för anmälan till förmannen.

 • Har man gjort någon åtgärd? I så fall vad?

 • Vad är det som har hänt – (objektiv beskrivning)

 • annat barn, vårdnadshavare.

 • Hur man har fått informationen? Ex: observation, inblandat barn,

 

Utvärdering av systematiskt trygghetsarbete:
 

Vid slutet av varje läsår utvärderar vi vårt trygghetsarbete. Hur har vi lyckats, vad gick bra och vad behöver utvecklas. Resultatet noteras inför följande års plan och beaktas noga då ny plan görs upp.